Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poučenie dotknutej osoby

týmto udeľujem súhlas pre spoločnosť Proximity real s. r. o., so sídlom Moravská 2, 040 01 Košice, IČO: 47 253 258 (ďalej len „realitná kancelária Proximity real s. r. o. “ alebo „prevádzkovateľ“), so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, a v prípade ak dôjde k uzavretiu zmluvy pre potreby katastrálneho konania aj rodné číslo) za účelom evidencie, prípravy podkladov, zabezpečovania služieb pre klienta v rámci realitnej činnosti prevádzkovateľa (ďalej spolu len ako „Realitná činnosť“), a to na dobu v trvaní 3 roky odo dňa udelenia tohto súhlasu, prípadne na dobu kratšiu, v prípade odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Vyššie uvedené osobné údaje je na základe tohto súhlasu oprávnená spracúvať realitná kancelária Proximity real s. r. o.  ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov a taktiež iné tretie osoby, s ktorými realitná kancelária Proximity real s. r. o. spolupracuje pri výkone Realitnej činnosti, najmä advokátske kancelárie, ktoré vypracúvajú znenie zmluvnej dokumentácie prípadne vykonávajú autorizáciu zmlúv. Akékoľvek použitie osobných údajov prevádzkovateľom alebo tretími osobami je na základe tohto súhlasu možné výlučne na účely špecifikované vyššie pre potreby Realitnej činnosti.

Klient týmto potvrdzuje, že pred udelením súhlasu bol poučený o tom, že môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to oznámením prevádzkovateľovi, na základe čoho sú prevádzkovateľ a tretie osoby povinní ukončiť spracúvanie osobných údajov klienta.

Klient týmto potvrdzuje, že pred poskytnutím osobných údajov bol informovaný, že jeho vyššie uvedené osobné údaje nebudú zverejňované. Klient potvrdzuje, že prevádzkovateľom bol dostatočne poučený o svojich právach v súvislosti s ochranou osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), a to najmä, ale nielen o práve vyžadovať a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje prevádzkovateľom spracúvané,  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,  c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal prevádzkovateľ osobné údaje na spracúvanie,  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  e) opravu, alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, klient môže požiadať o ich vrátenie, g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušenia zákona, vrátane poučenia o jeho práve podať na Úrad na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v prípade ak má klient podozrenie, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú.

Klient týmto prehlasuje, že osobné údaje, ktoré poskytuje prevádzkovateľovi po vykonaní tohto poučenia sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé a v prípade, ak dôjde k ich zmenám, klient ich oznámi prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.